گوارگام

گوارگام از دانه های گیاه گوار، گیاهی از خانواده حبوبات که بومی هند است، تولید می شود. در غذاها و نوشیدنی ها از گوارگام به عنوان غلیظ کننده، تثبیت کننده، تعلیق کننده و چسبنده استفاده می شود. همچنین به عنوان عامل اتصال در قرص ها و عامل غلیظ کننده در لوسیون ها و کرم ها استفاده می شود.