دکستروز آبدار

قندها یکی از منابع مهم انرژی برای بدن انسان و همچنین یک افزودنی ضروری در بسیاری از فرآیندهای تهیه غذا هستند. دکستروز آبدار (مونوهیدرات)، معروف به گلوکز خوراکی یک پودر شیرین کریستالی سفید رنگ است که می توان آن را به عنوان افزودنی غذایی و شیرین کننده در مواد غذایی بکار گرفت.